Сро

Ынтымақтастық туралы меморандум жасалды/Заключен меморандум о сотрудничестве

«Қазақстанның Республикалық жобалаушыларының одағы» ӨӨҰ мен Q88 Қазақстан урбанистер қауымдастығы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Кездесу барысында ағымдағы даму мәселелері Қазақстанның сәулеті туралы тұрғын ғимараттар, құрылыс салуды реттеу, қалалық орталықтарын абаттандыру және құру жайлы, сонымен қатар екіжақты ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ниет білдірді. Q88 Қазақстан урбанистер қауымдастығы 2021 жылы құрылған. Аумақтық басқарудың үздік технологиялары мен тәжірибелерін кеңінен енгізуге жәрдемдесу арқылы, Қазақстанның тұрақты дамуына қамтамасыз ету, негізгі мүдделі тараптар үшін тренингтер өткізу, сондай-ақ халықаралық және отандық серіктестермен бірлесіп, түрлі бағыттағы пилоттық жобаларды жүзеге асырады, қала құрылысы және инклюзивті қалалық орталықтарды құру, нормативтік-техникалық құжаттарды жаңғырту мәселелері бойынша Қазақстандық заңнаманы жетілдіру бойынша жұмыс жүргізеді.

В ходе встречи достигнута договоренность о продуктивной сотрудничестве по содействию решения актуальных проблем в развитии строительной отрасли Казахстана, в т ч об архитектуре жилых задний, регулировании застройки, благоустройстве и создании комфортной городской среды, стороны выразили намерение в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

Ассоциация устойчивого развития территории Q88 создана в 2021 году с миссией обеспечить переход Казахстана к устойчивому развитию путем содействия повсеместному внедрению наилучших технологий и практик управления территориями, проводит обучение ключевых стейкхолдеров, а также совместно с международными и отечественными партнерами реализует пилотные проекты в различных сферах, ведет работы по совершенствованию Казахстанского законодательства по вопросам градостроительства, развития городов и создания инклюзивной городской среды, модернизации нормативно-технических документов.
Made on
Tilda