Сро

«Қазақстан Республикалық жобалаушылар одағы» ӨӨҰ мүшелерінің жиналысы/Заседание членов СРО «Республиканского союза проектировщиков Казахстана»

Күн тәртібі: Құрылыс жобасын жүзеге асырудағы жүйелі проблемалар және құрылыс индустриясына тұжырымдамалық жаңа тәсілді енгізу. Отырыс барысында құрылыс жобасын жүзеге асырудағы орын алып отырған жүйелік мәселелер, жобаны іске асырудың ағымдағы тәртібі, Құрылыс кодексі жобасының орындалу барысы, жобалаушылардың төмен статусы, жобаны жүзеге асырудағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдері, қайталанатын функциялар, объектілерді салу кезінде техникалық және сәулеттік қадағалау және тапсырыс беруші, мердігер, сәулет-техникалық қадағалау арасындағы өзара әрекеттесу кезінде жауапкершіліктен жалтару. Бар тәуекелдерді жою үшін техникалық тапсырыс берушінің функциясы арқылы құрылыс жобасын іске асырудың жаңа механизмі ұсынылады, өйткені техникалық тапсырыс беруші кепілдік міндеттемелерімен және оны сенімді басқаруға беру мүмкіндігімен объектіні жоспарлаудан бастап іске қосуға дейінгі жобаның барлық кезеңдерін қамтиды. Пайдалануға енгізу механизмі, құрылыс, қайта құру, кеңейту және күрделі қаржы қажеттілігі, бюджеттік өтінім туралы сұрақтарды талқылады. Сонымен қатар жобалық құжаттаманы қалыптастыру және бекіту, Мемлекеттік сатып алу порталында өнім берушіні тек бағалық емес критерийлер бойынша таңдау сияқты сұрақтарда қаралынды.

14.03.2024 ж. сағат 16.00 Zoom платформасында «РСПК» ӨӨҰ (70 компаниямен ұйымдар) мүшелерінің «Қазақстан Республикасындағы жобалаушылардың проблемалық мәселелері және жобалау қызметін одан әрі дамыту» тақырыбында кездесуі өтті. В ходе заседания обсуждены существующие системные проблемы при реализации проекта строительства, текущий порядок реализации проекта, о ходе проекта Строительного Кодекса, о низком статусе проектировщиков, о коррупционных рисках при реализации проекта, о дублирующих функциях технического и авторского надзоров при строительстве объектов и уход от ответственности в ходе взаимодействия заказчика, подрядчика авторского и технического надзоров.

Для исключения имеющихся рисков предлагается новый механизм реализации проекта строительства посредством функции технического заказчика, т.к. технический заказчик охватывает все этапы реализаций проекта с момента планирования до ввода объекта в эксплуатацию с гарантийными обязательствами и возможностью передачи в доверительное управление.

Обсудили вопросы о механизме реализации строительного проекта, о жизненном цикле объектов строительства; об ответственности проектировщиков; о потребности в строительстве, реконструкции, расширении и капитальном ремонте; о бюджетной заявке; осуществления работ от планирования до ввода объекта в эксплуатацию; об усилении ответственности субъектов предпринимательской деятельности перед потребителями; о малых сроках реализации проекта и многие другие.

Обсудив поднимаемые участниками вопросы СРО «Республиканского союза проектировщиков Казахстана» решили обратится к Аппарату Президента по следующим конкретным вопросам:

1) пересмотреть действующий механизм с возможностью реализации проекта комплексно, с момента планирования до ввода объекта в эксплуатацию одним квалифицированным исполнителем;

2) пересмотреть функции технического надзора путем совмещения их в состав авторского надзора;

3) внедрить полноценного института Саморегулирования в проектной деятельности на базе единой саморегулируемой организации в соответствии с передовой международной практикой;

4) оптимизировать процесс проектирования путем включения порядка технико-экономического обоснования в стадию «проект» двухстадийного проектирования.
Made on
Tilda